WYKONUJEMY PRACE POMIAROWE:

POMIAR REZYSTANCJI UZIEMIENIA
Podczas pomiaru dokonujemy oględzin instalacji odgromowej, sprawdzenie ciągłości połączeń oraz sprawdzenie wykonania instalacji odgromowej zgodnie z normą.

POMIAR IMPEDANCJI PĘTLI ZWARCJA
jest niezbędne przy określeniu skuteczności ochrony pośredniej (bezpieczniki, wyłączniki instalacyjne, wyłączniki różnicowoprądowe).

POMIAR REZYSTANCJI IZOLACJI

POMIAR WYŁĄCZNIKÓW RÓŻNICOWYCH
polega na sprawdzeniu poprawnego działania zabezpieczenia różnicowego oraz określeniu prądu zadziałania.

POMIAR NATĘŻENIA OŚWIETLENIA, współczynnika równomierności, współczynnika odbicia.
Wszystkie pomiary przeprowadzane są przy pomocy luksomierza. W przypadku niedoświetlenia, lub złego współczynnika równomierności proponujemy rozwiązanie problemu (zastosowanie odpowiednich źródeł światła lub modernizację oświetlenia).

OKRESOWE BADANIA I PRZEGLĄDY ELEKTRONARZĘDZI

Wszystkie pomiary wykonywane są przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami do wykonywania prac na stanowisku eksploatacji w zakresie kontrolno pomiarowym.
– Protokóły są sporządzone według wzorów proponowanych przez SEP